خاطره ای عجیب از جبهه ها

javanenghelabi-toraji-201

روضه خوانـدن حتی از پشـت بی سیم | خاطره ای عجیب از جبهه ها

| گروه خاکریز جبهه های وبــگاه جــوان انقـلابی – javanenghelabi.ir |

خط مقدم کارها گره خورده بود خیلی از بچـه ها پرپر شده بودند خیلی مجروح شده بودندحاجی بی قرار بود اما به رو نمی آورد خیلی ها داشتند باور میکردند اینجـا آخـرشه یه وضعی شده بود عجیب تو این گیر و دار حاجی اومد بیسم چی را صدا زد.
حاجی گفت : هر جور شـده با بی سیـم تورجی زاده را پیدا کــن (شهید تورجی زاده فرمانده گردان یازهرا ) مداح با اخلاص و از بـچه های لشکر بود.

خلاصه تورجی را پیدا کردند…

حاجی بیسم را گرفت با حــالت بغـض وگریه از پشت بیسیم گفت تورجی چند خط روضه حضرت زهرا برام بخون. تورجی فقط یکبیـت زمزمه کــرد که دیدم حاجی از هوش رفت خدا میدونه نفهمــیدیم چی شد وقتی به خودمون اومدیم دیدیم بچه ها دارند تکبـیر میگند…

خط را گــرفته بودند عراقی ها را تارومار کردند:
تورجی خونده بود :

                              در بین آن دیـوار و در                     زهرا صــدا میزد پدر
دنبال حـیدر می دوید               از پهلــویش خون می چکید…

javanenghelabi - toraji 20