جملات زیبا درباره دلتنگی ودرقفس ماندن

1384780835926656_thumb

کبوتر1.jpg

✿قاصدک✿

پرنده ای که بال و پرش ریخته باشد!

مظلومیت خاصی دارد!

باز گذاشتن در قفسش توهینی است به او!

در قفس را ببند تا زندان دلیل زمینگیر شدنش باشد!

نه پر و بال ریخته اش