جمله های زیبادرباره فقروزمستان

1384780551296071_thumb

برف وکودک.jpg

✿قاصدک✿

آری بهار زیباست

باران دل انگیز است، برف زیباست

وقتی از پشت پنجره اتاقی گرم

نظاره گرش باشی

باران از دید کودک فقیر یعنی :

صدای چکه کردن سقف

و زمستان یعنی :

ناخنهای کبود شده از فرط سرما

گاهی هم به آنها بیاندیشیم…