دانلودپوسترهای زیبای حدیثی

___

امام رضا (ع) :

پروردگار همه یکی است، و مادر یکی و پدر یکی است ، و پاداش هر کس بسته به کردار اوست .

عکس حدیث امام رضا (ع)

امام رضا (ع): 

محبت با مردم نیمی از خرد است .

عکس حدیث امام رضا (ع)

امام رضا (ع) :

به دیدن یکدیگر روید و یکدیگر را دوست داشته باشید، دست هم را بفشارید و به یکدیگر خشم نگیرید .

عکس حدیث امام رضا (ع)